Uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU

Podle § 26 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích lze uznat odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě EU a na základě podané žádosti získat Úřadem vydaný průkaz odborné způsobilosti, která odpovídá způsobilosti nabyté v jiné členské zemi EU. Adekvátní průkaz je vydán oprávněnému žadateli (viz bod 3. níže) na základě žádosti.

1. Podání žádosti:

  • poštovním či osobním podáním vytištěného formuláře nebo
  • na formuláři ZFO č. 9 (v češtině) elektronickým podáním (interaktivně – nutný elektronický podpis nebo datová schránka); v tomto formuláři se zatrhne „Žádost o vydání průkazu odborné způsobilosti“ a jako důvod vydání průkazu se vybere „Uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU“.

2. K žádosti žadatel přiloží:

  • kopii průkazu (certifikátu) odborné způsobilosti vydaného v členské zemi EU, na jehož základě požaduje vydat adekvátní průkaz odborné způsobilosti vydaný Úřadem,
  • kopii občanského průkazu či cestovního pasu; státní příslušníci států mimo EU též doklad o trvalém pobytu či jiné skutečnosti podle bodu 3.,
  • pouze pro cizí státní příslušníky: jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm, jejíž technické provedení odpovídá parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu,
  • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč (do 31. 12. 2024 možno přiložit též kolky v hodnotě 400 Kč; platba v hotovosti není možná.)

3. Oprávnění žadatelé:

Uznání odborné způsobilosti získané v jiném členském státě EU může být přiznáno pouze oprávněnému žadateli. Podle platné legislativy takový žadatel musí splňovat minimálně jednu z níže uvedených podmínek, kdy se podle platné legislativy uznává odborná kvalifikace a jiná způsobilost u těchto osob:

a) státního příslušníka členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,

b) osoby s trvalým pobytem na území České republiky,

c) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b),

d) státního příslušníka jiného než členského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii,

e) státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě,

f) rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,

g) osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,

h) státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,

i) žadatele o vydání modré karty Evropské unie nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměstnanecké karty nebo držitele této karty, žadatele o oprávnění k pobytu za účelem sezonního zaměstnání nebo držitele tohoto oprávnění, žadatele o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo držitele této karty, anebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán.

Pokud tedy subjekt žádající o uznání průkazu odborné způsobilosti, byť vystaveného orgánem členské země EU, nesplňuje některý z výše uvedených případů, pak na daný případ nelze aplikovat úpravu zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Poznámka: V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU platí, že pokud žadatel z členské země EU získal britský průkaz do 31. 12. 2020, lze takový průkaz uznat podle výše uvedených pravidel. V jiných případech (žadatel je z Velké Británie či jiné třetí země, nebo žadatel z EU získal britský průkaz po 31. 12. 2020) nelze takový průkaz uznat. Další informace týkající se uznávání odborné kvalifikace po Brexitu naleznete zde.

Top