VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje konzultaci upraveného návrhu podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz („Výběrové řízení“).

Zahájením této veřejné konzultace upraveného návrhu podmínek Výběrového řízení Úřad navazuje na dosavadní postup jejich přípravy a rozhodnutí Úřadu upravit podmínky Výběrového řízení v některých jeho základních principech, na základě souhrnného posouzení všech připomínek, obdržených v rámci veřejné konzultace jejich předchozího návrhu.

Veřejnou konzultaci Úřad zahajuje v souladu s § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a podle § 21 odst. 1 zákona.

V zájmu maximální transparentnosti celého procesu přípravy podmínek výběrového řízení je k připomínkám předložen ucelený nový návrh textu Vyhlášení Výběrového řízení, a to včetně jeho příloh.

Předmětem veřejné konzultace je výhradně návrh textu Vyhlášení Výběrového řízení v české jazykové verzi a dotčené subjekty mohou své připomínky předkládat pouze ve vztahu k této jazykové verzi. Anglická jazyková verze textu Vyhlášení Výběrového řízení bude doplněna pouze pro informaci a není součástí dokumentace Vyhlášení Výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci této veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení Úřad nemá možnost podmínky Výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

S ohledem na rozsah dokumentace Vyhlášení Výběrového řízení a pro zefektivnění veřejné konzultace Úřad současně žádá všechny připomínkující subjekty, aby při respektování Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, využívaly pro podávání konkrétních připomínek níže uvedenou vzorovou tabulku připravenou Úřadem specificky pro tuto veřejnou konzultaci.

Úřad také upozorňuje, že podle článku 6 odst. 7 Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě musí být zaslané připomínky formulovány dostatečně konkrétně a musejí být srozumitelně odůvodněny. Musí být také jednoznačně určeno, jaké části návrhu textu se připomínka týká. Připomínka požadující doplnění nového textu nebo nahrazení určitého textu jiným textem, musí obsahovat návrh nové formulace textu. Nová formulace musí vystihovat především podstatu navrhované změny, nemusí však být legislativně přesná.

Za všechny zaslané připomínky Úřad předem děkuje.

Čj. ČTÚ-12 711/2020-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Ostatní stanoviska a názory:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Soubory ke stažení
Annex 1 (EN)(266.84 KB)
Annex 2A (EN)(465.28 KB)
Annex 2B (EN)(432.83 KB)
Annex 3 (EN)(498.86 KB)
Annex 4 (EN)(701.01 KB)
Annex 5 (EN)(220.94 KB)
Annex 6 (EN)(175.48 KB)
Připomínka CETIN(106.75 KB)
Připomínka PODA(412.81 KB)
Připomínka ČEZ(180.58 KB)
Připomínka SAZKA(132.42 KB)
Vyjádření ÚOHS(223.85 KB)

Stanoviska a názory

Povinností všech veřejných institucí v naší zemi, aby chránili život a zdraví svých občanů.

04.07.2020 - 22:11 Mgr. Vanda Brkičová

Absolutně nesouhlasím s využíváním rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz a nejsem jediná. Spousta spoluobčanů , kterým záleží na jejich zdraví a zdraví jejich rodiny nesouhlasí s instalováním stanic 5G v našich městech , v blízkosti bydliště atd. Již celou řadu let jsme obklopeni spoustou přístrojů, které emitují škodlivé záření. Svědčíme čím dál většímu počtu autoimunitních onemocnění a dalších onemocnění , která zmiňují na tisíce odborných studií.. Již před koncepcí 5G zahraniční vědecké kapacity požadovaly pozastavit rozvoj bezdrátových technologií a upravit bezpečnostní limity při budování nových pozemních stanic - desítky peticí a prohlášení (Freiburskou výzvu podepsalo 3000 lékařů).

http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

Současné bezpečnostní předpisy jsou založeny na desítky let zastaralé hypotéze, že ohřev je jediný škodlivý efekt elektromagnetického záření.Viz článek Kartel ICNIRP a masový experiment 5G Joel M. Moskowitz, Ph.D., (Bezpečnost elektromagnetického záření), 11. února 2019 (aktualizováno 15. března)
Důkazy o působení záření a konkrétně i milimetrových vln (pro small cells 5G a pro 60Ghz wifi) existují již půl století).https://www.emfsmog.cz/2020/05/28/53-let-stare-dukazy-o-skodlivosti-mili...

Vědci v řadě nových vědeckých studií prokázali, že mnoho různých druhů zdravotních problémů (např. poruchy plodnosti a vývoje u dětí, narušování DNA, poruchy a poškození imunitního systému, nervového systému, psychické potíže, problémy s učením, roztěkanost, srdeční nemoci související s ovlivněním variability tepu srdce a zvýšené riziko dalších vážných onemocnění) může být způsobeno i nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“), a to z úrovně záření o několik řádů nižších, než jsou hodnoty uváděné v mezinárodních bezpečnostních předpisech. Nejvíce ovlivněné jsou nejmladší věkové skupiny, což vychází z tělesné konstituce (objem tělesné hmoty v těle). Žádný tele operátorů neupozorňuje své zákazníky na škodlivé účinky bezdrátových telefonů. V dopravních prostředcích vídám šesti a sedmileté děti s chytrým telefonem v ruce a přitom by do určitého věku měl být zakázán jako cigarety a alkohol. Na závěr: Nejenom , že jsem proti, naopak jsem pro zahájení diskuse o ochranných limitech pro stávající technologie.Mgr. Vanda Brkičová

Top