VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví seznam relevantních trhů

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2019-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Tímto opatřením obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, ze dne 1. dubna 2015, v souladu s Doporučením Evropské komise ze dne 9. října 2014 o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací 2014/710/EU a na základě provedení Testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb a jeho závěrů, budou stanoveny relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Tímto opatřením obecné povahy tak bude stanoven nový relevantní trh – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a ČTÚ zveřejní konečnou verzi dokumentu.

čj. ČTÚ-37 393/2019-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2019-Y

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Český bezdrát - podpora návrhu změny opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2 ze dne 13.9.2019

13.10.2019 - 19:11 Petr Benýšek

Společnost Český bezdrát s.r.o. jakožto majetkově nezávislý poskytovatel MVNO/MVNE (virtuální mobilních operátor) na MNO, tímto vyjadřuje plnou podporu navržené změny znění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2 ze dne 13.9.2019.
Současně žádáme o co nejrychlejší zavedení regulace MNO ( síťových mobilních operátorů) dle trhu č. 5 - velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Důvody podpory změny OOP a podpory výsledku testu tří kriterií 3K:
- neudržitelný reálný stav na velkoobchodním mobilním trhu, kdy virtuální operátoři (zejména ti majetkově nezávislý na MNO) jsou nuceni nakupovat zejména datové mobilní služby (LTE) za více jak dvojnásobné ceny, než je v současné době prodávají na maloobchodním trhu MNO . Např. současná nabídka T - Mobile za 100 SMS/100 volných minut do všech sítí a balíček 10 GB dat LTE/měs. za celkových 549 Kč/měs. bez závazku a nebo za 499 Kč/měs. se závazkem na 24 měs., nebo nabídka Vodafone - neomezené volání, neomezené SMS a 5 GB mobilních dat / měs. za 350 Kč/měs.. Ceny jsou koncové vč. DPH a lze je doložit.
- kromě toho, že ceny jsou pro MVNO/MVNE více jak dvojnásobné, rychlost mobilního připojení na velkoobchodním mobilním trhu je pro MVNO/MVNE uměle omezována ze strany MNO na max. 20 resp. 40 Mbps v ČR a v zahraničí v roamingu dokonce i na 128 kbps. Přitom koncovým zákazníkům je nabízena od sítových operátorů - MNO rychlost běžně nad 100 Mbps, tj. více jak 3.5 násobná.
- neochota k jakýmkoliv změnám ve velkoobchodní ceně, kdy ceny nejsou upravovány v závislosti na vývoji na maloobchodním trhu např. u naší společnosti Český bezdrát jsou ceny stejné od 5 / 2016. Dochází tak k jednoznačnému zneužívání dominantního - oligopolního postavení na trhu. Toto zneužívání dominantního postavení na trhu přispívá i nemožnost pro MVNO/MVNE přechodu mezi MNO navzájem, tj. faktická neexistence konkurence na velkoobchodním trhu mobilních služeb. Každý MNO má navíc své jedinečné technické řešení, které není slučitelné s jiným MNO, což opět fakticky znemožňuje změnu MNO . Neexistuje totiž na velkoobchodním mobilním trhu v ČR žádný technický standard, jako je tomu např. u smlouvy o propojení fixních sítí, kde tato konkurence a tedy i poměrně jednoduchá možnost přechodu na velkoobchodním trhu existuje ( trh č. 1 dle OOP - velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných tel. sítích poskytovaných v pevném místě).

Chceme zdůraznit, že na telekomunikačním trhu působíme od roku 2002 a nejsme tedy žádnými nováčky, kteří si stěžují. Momentálně je ale stav takový, že pokud nedojde k regulaci dle trhu č. 5 v řádu jednotek měsíců, nebude již co regulovat, protože naprostá většina MVNO/MVNE skončí, nebudou mít totiž žádné zákazníky. Všichni přejdou zpět k MNO s nebo k majetkově propojeným MVNO/MVNE..
Jakmile toto nastane ceny za mobilní tel. služby se i na maloobchodním trhu zabetonují na dalších řadu let a nepomůže tomu ani čtvrtý mobilní operátor - pokud tedy ten nebude mít povinnost uzavření reálné referenční nabídky pro majetkově nezávislé MVNO/MVNE. Ta stávající povinnost pro MNO - držitele LTE frekvencí je totiž naprosto neúčinná, protože reálně není žádná referenční smlouva mezi MNO a MVNO/MVNE uzavřena. Z našeho pohledu není tedy ani splněna podmínka pro přidělení frekvencí pro LTE a ČTU již dávno měl zahájit se všemi MNO řízení o odnětí licencí pro LTE. Referenční nabídku opravdu z našeho nestačí uveřejnit, musí být reálná a odpovídat podmínkám na maloobchodním trhu a to v reálném čase a místě.

Závěrem chceme tímto znovu podpořit ČTU v jeho rozhodnutí změny OOP o rozšíření o nový trh. 5 -velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

S pozdravem

Ing. Petr Benýšek
jednatel společnosti Český bezdrát s.r.o.

Podpora návrhu změny opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2 ze dne 13.9.2019

13.10.2019 - 20:53 Lukáš Honek (FAYN Telecommunications s.r.o.

Společnost FAYN Telecommunications s.r.o. tímto vyjadřuje podporu navržené změny znění opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2 ze dne 13.9.2019 a následnou regulaci na velkoobchodním trhu číslo 5.

Považujeme to za nutnou cestu k řešení nerovných velkoobchodních tržních podmínek.

Podklady podporující náš názor na stav trhu jsme v minulosti Úřadu dodali. Dále lze konstatovat, že tyto podklady jsou stále ve svých závěrech platné. A vzhledem k pokračujícím změnám na maloobchodním (koncovém) trhu se rozdíly mezi těmito podmínkami a podmínkami velkoobchodními nadále zvětšují. V neprospěch mobilních virtuálních operátorů, kteří nemohou na změny reagovat.

Za FAYN Telecommunications s.r.o.
Lukáš Honek, ředitel

Top