VÝZVA č. OOP/7/XX.2005

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 82 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2005, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení sítí elektronických komunikací.

Cílem opatření obecné povahy, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení sítí elektronických komunikací, je zajistit transparentnost smluvních podmínek pro přístup k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací tak, aby se urychlila smluvní jednání, předcházelo sporům a přispělo k důvěře podnikatelských subjektů v to, že služby jsou poskytovány za podmínek umožňujících zdravou konkurenci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 12658/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APMS  doručeno dne 3. 6. 2005

ČAT  doručeno dne 3. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne 3. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno dne 6. 6. 2005

Eurotel Praha spol. s r. o.  doručeno dne 6. 6. 2005

Top