VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz (dále jen „Přezkoumání“), a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat.

Úřad na základě závěrů Přezkoumání dospěl k závěru, že současné omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů je nutné nadále zachovat a umožnit tak nejen další pokračování poskytování současných služeb elektronických komunikací, ale i rozvoj služeb nových.

Vzhledem k potřebě sjednotit dobu platnosti vydaných přídělů v pásmu 2,1 GHz a umožnit tak efektivní budoucí plánování využití tohoto pásma Úřad uvádí předpoklad vydat postupně při ukončení doby platnosti ostatních přídělů v kmitočtovém pásmu 2,1 GHz nové příděly na jednotnou dobu do 31. 12. 2041. Tato skutečnost bude zohledněna i při ocenění přídělů na základě znaleckých posudků.

Úřad podle § 20 odst. 5 zákona zajistil ocenění přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz znaleckým ústavem. Znalec stanovil znaleckým posudkem cenu přídělu ve výše uvedeném kmitočtovém pásmu tak, jak je uvedeno v kap. 6 posudku na str. 50.

Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá Úřad držitele dosavadního přídělu, jehož platnost končí 1. ledna 2022, vyzvat k podání žádostí o udělení nového přídělu. O žádosti Úřad rozhodne v souladu s platným zněním zákona bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu s provedeným oceněním.

Připomínky k závěrům přezkumu lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 30. listopadu 2021.

Lhůta veřejné konzultace byla v souladu s § 130 odst. 6 zákona zkrácena z důvodu hrozby nebezpečí z prodlení, neboť před udělením nového přídělu, který je nezbytný pro zachování kontinuity služeb elektronických komunikací poskytovaných na rádiových kmitočtech, které jsou předmětem přezkumu, je třeba držitele přídělu vyzvat k úhradě ceny přídělu, která musí být provedena před vydáním nového přídělu. Zkrácení lhůty neovlivní provedení konzultace, neboť na stávajícím využití pásma 2,1 GHz ostatními držiteli přídělů se nic nemění, vydáním nového přídělu nedochází ani ke změnám pro ostatní držitele přídělů v tomto pásmu a při záměru Úřad od jarních měsíců s těmito držiteli opakovaně konzultoval.

čj. ČTÚ-33 118/2020-613/IV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.


Připomínky uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 a 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Konečné závěry přezkumu trvání důvodů pro omezení počtu práv

Dodatek znaleckého posudku

Soubory ke stažení
Top