VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě.

Analýza tohoto relevantního trhu navazuje na analýzu relevantního trhu č. 3a (OOP č. A/3a/07.2017-3). Původní velkoobchodní trh č. 3a byl ve výčtu relevantních trhů v novém Doporučení Komise (EU) 2020/2245 (dále jen „Doporučení“) zachován, ale došlo k jeho přečíslování. V návaznosti na nové Doporučení vydal ČTÚ nové Opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5, podle něhož je nyní původní relevantní trh č. 3a veden jako relevantní trh č.  1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě.

ČTÚ v rámci analýzy provedl vyhodnocení úrovně konkurenčního prostředí na podřazeném maloobchodním trhu širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě pro širokou spotřebu, včetně provedení detailní geografické analýzy, která vedla k územní segmentaci trhu na základě identifikovaných odlišností konkurenčních podmínek.

Na základě provedené analýzy ČTÚ konstatuje, že relevantní trh služeb s místním přístupem poskytovaným v pevném místě není v určených oblastech (segment B) efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou. ČTÚ konstatuje, že situace v příslušných územních jednotkách v přiměřeném časovém období nesměřuje k rozvoji efektivní konkurence. Nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže (regulace ex post) nepostačují k řešení daného problému. Z provedené analýzy vyplývá, že pozice osmi identifikovaných podniků s významnou tržní silou je v určených územních jednotkách natolik významná, že pro fungování trhu je nezbytné předem stanovit některé podmínky pro jejich podnikání.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/1/xx.2021-Y lze uplatnit nejpozději do 22. 12. 2021 (lhůta pro uplatnění připomínek byla prodloužena).

čj. ČTÚ-41 725/2020-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Ostatní obdržené připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

17.12.2021 - 12:57 Matej Pavelka

Nesouhlasíme s Analýzou konzultovanou ve veřejné konzultaci a připojujeme se k připomínkám VNICTP.

Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

17.12.2021 - 12:58 Adam Pavelka

Nesouhlasíme s Analýzou konzultovanou ve veřejné konzultaci a připojujeme se k připomínkám VNICTP.

APKT, z.s., připomínky k předloženému návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

21.12.2021 - 14:39 Ing. Martin Kocourek

Vítáme možnost vznést připomínky k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1. V návaznosti na naše připomínky, které jsme k dané výzvě návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu c-a1xx2021-y-trhu-c-1 uplatnili formou společného vyjádření pod hlavičkou Sekce IT a telekomunikace při HK ČR, konstatujeme, že s předloženou analýzou nemůžeme souhlasit. Podtrhujeme, že z pohledu členů APKT považujeme za podstatnou, obecnou připomínku zejména fakt, že v prostředí České republiky, kde je dostupnost připojení k internetu o základních parametrech na velmi vysoké úrovni a připojování případných nepokrytých míst je v naprosté většině vyřešena (i) komerčním způsobem nebo (ii) dotačními tituly pro podporu konektivity v rurálních oblastech, není potřeba ukládat povinnost univerzální služby. Máme za to, že uložení takové povinnosti ve svém konečném důsledku přinese více negativních než pozitivních dopadů pro koncové uživatele služeb.

Zároveň doporučujeme vzít do úvahy nastupující satelitní technologie se 100% dostupností. Jinými slovy poskytování dotčené služby bude na celém území státu zajištěno za podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění univerzální služby podle dílu 6 ZoEK a také prostřednictvím jiných možných nástrojů veřejné politiky, aniž by dle našeho názoru bylo nutné povinnosti uvedené v § 38 odst. 2 a 3 uložit.

Top