VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu.

Analýza tohoto relevantního trhu navazuje na analýzu relevantního trhu č. 3b (OOP č. A/3b/07.2017-4). Původní velkoobchodní trh č. 3b již není v novém Doporučení Komise (EU) 2020/2245 (dále jen „Doporučení“) zařazen, avšak na základě aktuálního Opatření obecné povahy č. OOP/1/05.2021-5 je považován za trh relevantní do doby provedení analýzy, která prokáže, že trh je efektivně konkurenční, nebo nesplnil test tří kritérií.

ČTÚ v rámci analýzy provedl vyhodnocení úrovně konkurenčního prostředí na podřazeném maloobchodním trhu širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě pro širokou spotřebu, včetně provedení detailní geografické analýzy, která vedla k územní segmentaci trhu na základě identifikovaných odlišností konkurenčních podmínek.

S ohledem na provedenou územní segmentaci dotčeného trhu a s ohledem na skutečnost že dotčený trh již nefiguruje ve výčtu relevantních trhů stanovených Doporučením přistoupil ČTÚ v souladu s Doporučením k provedení testu tří kritérií, v jehož rámci dospěl k závěru, že kritéria 3K testu nejsou pro vymezený trh kumulativně splněna. Na základě výše uvedeného ČTÚ konstatuje, že velkoobchodní trh služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu není v podmínkách České republiky trhem relevantním, na němž lze uplatnit regulaci ex ante.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3b/xx.2021-Y lze uplatnit nejpozději do 22. 12. 2021 (lhůta pro uplatnění připomínek byla prodloužena).

čj. ČTÚ-41 730/2020-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Ostatní obdržené připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

17.12.2021 - 12:56 Matej Pavelka

Nesouhlasíme s Analýzou konzultovanou ve veřejné konzultaci a připojujeme se k připomínkám VNICTP.

Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

17.12.2021 - 12:59 Adam Pavelka

Nesouhlasíme s Analýzou konzultovanou ve veřejné konzultaci a připojujeme se k připomínkám VNICTP.

Návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu

22.12.2021 - 14:01 Jozef Bambuch

Nesouhlasím s Analýzou konzultovanou ve veřejné konzultaci a připojujeme se k připomínkám VNICTP. Připomínky zaslány v listinné podobě.

Top