VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysí

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) předkládá k opakované veřejné konzultaci návrh opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání včetně příloh (dále jen „TPP“), který zpracoval k provedení čl. IV zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Při přípravě tohoto nového návrhu Úřad zohlednil připomínky vzešlé z veřejné konzultace předchozí verze návrhu TPP, která proběhla v srpnu 2006. V rámci této veřejné konzultace Úřad obdržel i množství připomínek a podnětů, jejichž řešení přesahuje možnosti a kompetence vymezené Úřadu.

Úřad se proto při dopracování návrhu TPP zaměřil především na úpravu a definování podmínek samotného procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání tak, aby zajistil zejména:
- garance pokrytí obyvatel digitálním signálem ve stejném rozsahu, jako u současného analogového vysílání,
- dřívější zahájení vysílání v digitální síti určené pro šíření multiplexu veřejné služby,
- případným novým držitelům programových licencí možnost zahájit vysílání v současných digitálních sítích s následným kontinuálním přechodem jejich vysílání do nových sítí,
- provozovatelům regionálního a místního vysílání možnost přechodu na digitální vysílání bez přerušení vysílání.

Úřad si je vědom skutečnosti, že současná právní úprava neřeší v dostatečném rozsahu povinnosti dotčených subjektů a v tomto smyslu také neobsahuje dostatečné zmocnění Úřadu k úpravě takových povinností prostřednictvím TPP. Obsahem opatření může být zásadně pouze konkretizace zákonných povinností, resp. určení rozsahu povinností vyplývajících ze zákona. V opatření proto není možné stanovit nové povinnosti neobsažené v zákoně. Právní předpisy České republiky však povinnosti dotčeným subjektům v souvislosti s přechodem na zemské digitální televizní vysílání nestanoví s výjimkou některých povinností stanovených České televizi.

Úřad tedy předpokládá, že při přijímání potřebných legislativních změn se přihlédne i k potřebě stanovit zákonem konkrétní povinnosti a bude rozšířeno zmocnění pro Úřad tak, aby toto TPP poté mohlo být vydáno a stalo se tak v mezích zákona a v rozsahu zmocnění.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30. listopadu 2006. Lhůta byla stanovena v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ čj. 41 592/2006-613/III. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39 včetně Přílohy 2Přílohy 3, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Barrandov Studio a.s.  doručeno 27.11.2006 – nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Česká televize  doručeno 29.11.2006

První zpravodajská a.s.  doručeno 29.11.2006

Stanice O, a.s.  doručeno 30.11.2006 – nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Televize FEBIO s.r.o.  doručeno 30.11.2006

CET 21 spol.s.r.o.  doručeno 30.11.2006 – nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 30.11.2006

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 30.11.2006

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 30.11.2006

FTV Prima, spol. s r.o.  doručeno 30.11.2006 – nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Regionální Televizní Agentura, a.s. (RTA)  doručeno 30.11.2006 - nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Regionální televize DAKR, s.r.o.; TV LYRA s.r.o.; TV Vřídlo s.r.o.; TV MORAVA, s.r.o.; ZAK TV s.r.o.; GENUS TV a.s.  doručeno 30.11.2006 – nezveřejněno, považováno za důvěrné informace

Český rozhlas doručeno  01.12.2006

TP Pohoda s.r.o. doručeno  04.12.2006

Top