VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskyto

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrhy rozhodnutí o ceně pro níže uvedené společnosti (dále jen „návrhy rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. prosince 2013 v částce 20/2013 Telekomunikační-ho věstníku jako opatření obecné povahy č. A/3/12.2013-8.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 7 pracovních dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta pro veřejnou konzultaci byla zkrácena z důvodu potřeby rychlého zajištění symetrie regulace na relevantním trhu č. 3 a existence disproporce mezi relevantními trhy č. 3 a č. 7 v použité metodice pro stanovení regulovaných cen, kdy na relevantním trhu č. 7 je při stanovení regulovaných cen použita metodika „pure“ LRIC v souladu s Doporučením Komise č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU (dále jen „Doporučení“), zatímco na relevantním trhu č. 3 bude tato metodika uplatněna až u nynější nově ukládané cenové regulace. Snahou správního orgánu je uložit cenovou regulaci v souladu s Doporučením co nejdříve, a tím popsanou disproporci odstranit. Z tohoto důvodu rozhodl správní orgán o zkrácení lhůty pro veřejnou konzultaci k návrhům rozhodnutí o ceně.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí jednotlivá správní řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí:

čj. ČTÚ-5 625/2014-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Český telekomunikační klastr o.s., doručeno dne 14. února 2014

IPEX a.s., doručeno dne 12. února 2014

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno dne 17. února 2014

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno dne 17. února 2014

Top