VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou, příp. o zrušení uložených povinností na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 1 - „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu č. 1 - „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrhy rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou, příp. o zrušení uložených povinností, níže uvedených společností (dále jen „návrhy rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. dubna 2016 v částce 8/2016 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/1/04.2016-5. Z povahy tohoto relevantního trhu vyplývá, že každý poskytovatel služeb ukončení volání v pevném místě má 100% tržní podíl ve vlastní veřejné telefonní síti.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrhy rozhodnutí předkládají ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhům rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí příslušná správní řízení s účastníky řízení.

 

Konzultované návrhy rozhodnutí o uložení povinností:

Konzultované návrhy rozhodnutí o zrušení uložených povinností:

odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Soubory ke stažení
Top