VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz a 1710–1785 / 1805–1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat. Úřad na základě závěrů přezkoumání dospěl k závěru, že je třeba omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů i nadále zachovat. Jak Úřad rovněž uvedl v závěrech přezkoumání, identifikoval potřebu stanovit dobu platnosti nového přídělu rádiových kmitočtů (dále jen „přídělu“) tak, aby postupně došlo k sjednocení doby platnosti přídělů u všech jejich držitelů v těchto pásmech.

Z tohoto důvodu Úřad podle § 20 odst. 5 zákona zajistil ocenění přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích [MHz]:

880,1–881,9/925,1–926,9; 885,5–886,9/930,5–931,9; 897,1–899,9/942,1–944,9;
902,1–904,1/ /947,1–949,1; 906,1–909,3/951,1–954,3; 911,7–912,9/956,7–957,9;
1711,3–1721,9/1806,3–1816,9; 1723,9–1727,3/1818,9–1822,3

soudním znalcem, a to pro jeho udělení na dobu 9 let od data ukončení stávajícího přídělu rádiových kmitočtů (7. 2. 2016), tj. do roku 2025. Soudní znalec stanovil pro tento případ znaleckým posudkem cenu přídělu ve výše uvedených kmitočtových úsecích na 325 mil. Kč.

Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá Úřad držitele dosavadního přídělu v těchto kmitočtových pásmech vyzvat k podání žádosti o udělení nového přídělu na dobu 9 let od ukončení platnosti dosavadního přídělu, tj. do 7. 2. 2025. O žádosti Úřad rozhodne bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu s provedeným oceněním.

Připomínky k záměru lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

20.5.2015

V zájmu poskytnutí dodatečných informací zájemcům o uplatnění připomínek k záměru udělit příděl rádiových kmitočtů zveřejňuje Úřad ucelenou verzi posudku včetně jeho příloh. V souvislosti s tím prodlužuje lhůtu pro uplatnění připomínek do 20. června 2015.

čj. ČTÚ-24 560/2014-613/V. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s., podáno 19. 6. 2015

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 22. 6. 2015

Vodafone Czech Republic a.s., podáno 22. 6. 2015 (včetně přílohy)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, podáno 20. 7. 2015

Vodafone Czech Republic a.s., podáno 22. 7. 2015


23.7.2015

  • Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.
  • Vyjádření znalce k připomínkám ke znaleckému posudku zde.
  • Vyjádření znalce ke znaleckému posudku č. 7-2/2015 znalce PhDr. Pavla Vacka, Ph.D. zde.

7.8.2015

  • Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz, po úpravě na základě veřejné konzultace zde.
  • Doplněk ke znaleckému posudku č. 55/2014 zde.
  • Přílohy k doplňku znaleckého posudku zde.
Top