VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních c

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 71 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. OOP/14/XX.2005-Y.

Jedná se o třetí zpracování návrhu opatření obecné povahy (dále jen „opatření“), které bylo vyvoláno nabytím účinnosti zákona č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým se mimo jiné mění i § 54 odst. 2 zákona. Vzhledem k tomu, že text opatření doznal výše uvedenou novelou zákona oproti předchozímu návrhu předloženému k diskusi změn, předkládá Úřad text opatření ke třetí veřejné konzultaci. V předkládaném návrhu opatření jsou již zapracovány připomínky vzešlé z druhého kola veřejné konzultace k tomuto opatření.

Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), článku 22 odst. 1 a článku 21. Opatření je zpracováno se zřetelem na cíl regulace v oblasti elektronických komunikací, jak je vymezen v § 4 zákona, tedy zejména vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu.

Účelem opatření je poskytnutí srovnatelných informací o kvalitě, podmínkách a cenách poskytovaných služeb elektronických komunikací, a to takovým způsobem, který koncovým uživatelům umožní jednoduchým způsobem tyto údaje vzájemně porovnat. Tímto opatřením se pro výše uvedený účel stanovují parametry kvality poskytovaných služeb, obsah, forma a způsob zveřejňování informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Předpokládané datum nabytí účinnosti tohoto opatření je 1. ledna 2006.

Nabytím účinnosti zákona č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon o elektronických komunikacích došlo k úpravě znění článku 1 tohoto opatření, který vymezuje osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací, na něž se toto opatření vztahuje. Vychází z povinnosti zakotvené v § 71 odst. 2 při zohlednění změny § 54 odst. 2, a je v souladu s § 71 odst. 1 zákona.

Článek 2 opatření stanovuje seznam měřených parametrů kvality veřejně dostupné služby elektronických komunikací a formu poskytovaných informací Úřadu pro účely stanovené zákonem.

Znění definice, metody měření a výpočtu parametru č. 7 „Míra předčasného přerušení spojení nebo ztráty integrity služby v mobilní síti elektronických komunikací“ doznalo dílčí změny vyplývající z podaných vyjádření. Přerušení provozu vykazuje operátor, v jehož síti k přerušení provozu došlo, bez ohledu na to, jestli se jednalo o spojení realizované v odchozím nebo příchozím směru.

U parametrů kvality veřejně dostupné služby elektronických komunikací (čl. 2 odst.1) došlo k rozšíření množiny parametrů kvality o dva nové parametry, a to parametr č. 8 „Míra neúspěšnosti sestavení spojení“ a parametr č. 9 „Průměrná doba, za kterou je sestaveno spojení“. Tato změna se promítla i do „Přehledu o výsledných hodnotách měřených parametrů kvality“ (čl. 2 odst. 2).

V oblasti aktuálních cen a podmínek byl konečný návrh opatření zpracován v souladu s vypořádáním připomínek, které Úřad obdržel v rámci konzultací vedených podle § 130 zákona o elektronických komunikacích. Hlavní připomínky byly zpracovány tak, aby návrh opatření splňoval jak podmínky stanovené zákonem o elektronických komunikacích, tak směrnicí (čl. 22 odst. 1 směrnice 2002/22/ES – veřejné poskytnutí průhledných a aktualizovaných informací o platných cenách koncovému uživateli).

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 6846/2005-620
odbor státní kontroly elektronických komunikací

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/14/12.2005-43 zde .


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

ČESKÝ TELECOM, a.s. doručeno dne 15. 11. 2005

APVTS doručeno 18. 11. 2005

Ministerstvo infirmatiky ČR doručeno dne 28. 11. 2005

T- Mobile a.s. doručeno 1. 12. 2005

Oskar Mobil a.s. doručeno 2. 12. 2005

ČAT doručeno dne 2. 12. 2005


Top