VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 4 – „Velkoo

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku analýzy trhu č. 4 návrh rozhodnutí o uložení povinností společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 −; Michle, IČO: 60193336, včetně přílohy (dále jen „O2“) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 31. října 2014 v částce 21/2014 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci uložení povinností se společností O2, která je podle § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost O2 k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností O2.

čj. ČTÚ-2 237/2015-610/IV. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s. −; doručeno 27. 4. 2015

Vodafone Czech Republic a.s. −; doručeno 27. 4. 2015

T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., MAXTEL s.r.o.,
GRAPE SC, a.s., Tlapnet s.r.o. −; doručeno 27. 4. 2015

ISP Alliance a.s. −; doručeno 27. 4. 2015

Top