VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje konzultaci návrhu podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz („Výběrové řízení“).

Veřejnou konzultaci Úřad zahajuje v souladu s § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a podle § 21 odst. 1 zákona.

Zahájení této veřejné konzultace navazuje na dosavadní avizovaný postup Úřadu při přípravě podmínek Výběrového řízení.

V zájmu maximální transparentnosti celého procesu přípravy podmínek výběrového řízení je k připomínkám předložen ucelený nový návrh textu Vyhlášení Výběrového řízení, a to včetně jeho příloh.

Předmětem veřejné konzultace je výhradně návrh textu Vyhlášení Výběrového řízení v české jazykové verzi a dotčené subjekty mohou své připomínky předkládat pouze ve vztahu k této jazykové verzi. Anglická jazyková verze textu Vyhlášení Výběrového řízení je přiložena pouze pro informaci a není součástí dokumentace Vyhlášení Výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění, tedy do 16. dubna 2020.

Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci této veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení Úřad nemá možnost podmínky Výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

S ohledem na rozsah dokumentace Vyhlášení Výběrového řízení a pro zefektivnění veřejné konzultace Úřad současně žádá všechny připomínkující subjekty, aby při respektování Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, využívaly pro podávání konkrétních připomínek níže uvedenou vzorovou tabulku připravenou Úřadem specificky pro tuto veřejnou konzultaci.

Úřad také upozorňuje, že podle článku 6 odst. 7 Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě musí být zaslané připomínky formulovány dostatečně konkrétně a musejí být srozumitelně odůvodněny. Musí být také jednoznačně určeno, jaké části návrhu textu se připomínka týká. Připomínka požadující doplnění nového textu nebo nahrazení určitého textu jiným textem, musí obsahovat návrh nové formulace textu. Nová formulace musí vystihovat především podstatu navrhované změny, nemusí však být legislativně přesná.

Za všechny zaslané připomínky Úřad předem děkuje.

Čj. ČTÚ-12 711/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra


Český telekomunikační úřad sděluje, že lhůtu pro uplatnění připomínek ve veřejné konzultaci prodlužuje do 4. května 2020.

Čj. ČTÚ-12 711/2020-613 / II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Připomínky, stanoviska a názory doručené po uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek:


SDĚLENÍ k veřejné konzultaci k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz zde.

Soubory ke stažení
Annex 1 (EN)(232.43 KB)
Annex 2A (EN)(362.28 KB)
Annex 2B (EN)(327.75 KB)
Annex 3 (EN)(429.67 KB)
Annex 4 (EN)(671.33 KB)
Annex 5 (EN)(199.85 KB)
Annex 6 (EN)(169.63 KB)

Stanoviska a názory

Stanovisko k aukci – přesnější specifikace cenových podmínek pro Light MVNO

04.05.2020 - 15:42 Lukáš Honek

Český telekomunikační úřad schválil dne 19. 12. 2019 opatření obecné povahy OOP 1/12.2019-11, kterým se aktualizují relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Byl sem zahrnut velkoobchodní trh mobilních služeb (tzv. relevantní trh číslo 5).

K vymezení nového relevantního trhu přistoupil Úřad na základě výsledků hodnocení situace na maloobchodním trhu mobilních služeb a za účelem podpory rozvoje konkurence a prospěchu koncových uživatelů služeb na tomto trhu v souladu s požadavky evropského regulačního rámce a Zákona. Na základě vymezení maloobchodního trhu Úřad vymezil související velkoobchodní trh – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.
Úřad tedy v minulosti potvrdil, i v rámci testu tří kritérií, že trh mobilních komunikací je nadneseně řečeno „pokřivený“ a do hry může vstoupit regulace velkoobchodního trhu. A to doufejme tak, aby MVNO nebyli nuceni nakupovat velkoobchodně za vyšší ceny, než je průměr cen na maloobchodním trhu.

Současná aukce mobilních kmitočtů může být další příležitostí, jak učinit tržní prostředí konkurenčním.

Lze kvitovat, že návrh Výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3440–3600 MHz je tvořen i s ohledem na rozvoj konkurenčního prostředí. Avšak vyznívá zejména pro dobré postavení čtvrtého plnohodnotného operátora, nebo pro posílení práv Full MVNO, respektive MVNO s větším podílem vlastní infrastruktury.
Nicméně i na tzv. Light MVNO (s minimálním nebo žádným podílem infrastruktury) je myšleno, například v sekci 8.2. Podotkněme, že je aktuálně registrováno zhruba 150 MVNO subjektů a několik desítek jich je aktivních. A pokud se jim podmínky zlepší, nohou trh ovlivnit okamžitě, zatímco čtvrtý operátor je nejistý a jeho vybudování potrvá určitou dobu. Což do jisté míry bude platné i pro Full MVNO, který zde též zatím nejspíše neexistuje.

V sekci 8.2. jsou pro Full MVNO například zakázány praktiky stlačování marží aj. které by mohly vést k férovým velkoobchodním podmínkám. Kromě referenční nabídky pro Full MVNO je zde uložena povinnost zveřejnit i druhou referenční nabídku pro Light MVNO.
Cituji: Tato referenční nabídka bude zahrnovat služby poskytované prostřednictvím související síťové infrastruktury vč. příslušných servisních platforem a řídících systému, služby roamingu a VAS, managementu SIM karet, zákaznického billingu (post-paid) včetně nástrojů self-care a komunikační rozhraní (API).

Tento druhý předpis pro referenční nabídku považujeme za ne zcela vhodný, protože již nyní existují na trhu tzv. MVNE nebo MVNA, kteří stojí mezi MNO a Light MVNO a zaštiťují/zprostředkovávají část uvedených činností, například billing, nástroje self-care, API atp. Současně je na trhu větší množství MVNO, kteří jsou „někde mezi“ a nepotřebují takto širokou funkcionalitu. Domníváme se, že lepší by bylo specifikovat druhou referenční nabídku jen v základní šíři funkcí navázaných na API a dodání CDR, aby nedocházelo k navyšování ceny této nabídky o z hlediska trhu volitelně potřebné funkce. Zejména funkce billingu a self-care jsou věcí MVNO, nežli MNO. Současně by nebylo MNO bráněno je též nabídnout, pokud jim to bude dávat obchodní smysl.

Naopak důraz by měl být kladen na přesnou specifikaci, za jakých cenových podmínek mohou non-Full-MVNO obchodní partneři služby odebírat. Lze se totiž podívat na předešlou aukci kmitočtů z roku 2013. I ta zaváděla povinnost zveřejnit referenční velkoobchodní nabídku. Avšak reálně ji žádný operátor nevyužil, protože MNO nastavili takové ceny a podmínky, které nedávaly obchodní smysl. A také aktualizaci cen musel Úřad jmenovitě vynucovat. Tyto původní referenční nabídky pak především neměly vůbec žádný vliv na ceny dojednané s non-Full-MVNO.
Tedy zatímco první povinná referenční nabídka pro Full MVNO obsahuje alespoň základní specifikace nakládání s velkoobchodními cenami, druhý povinný rámec referenční nabídky pro Light MVNO ceny v podstatě neřeší. Lze se pak domnívat, že MNO nebudou tímto nuceni ke změně svého přístupu k Light MVNO subjektům.

OOP/7/07.2005-12 ve znění po změnách provedených opatřeními obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1 a č. OOP/7/07.2011-10, které specifikují náležitosti referenční nabídky jsou z roku 2011. Přičemž ceny v referenčních nabídkách v podstatě neřeší.
Děkuji za pozornost a věřím, že MVNO budou mít i po této aukci kmitočtů na trhu opět své smysluplné místo.

Lukáš Honek, ředitel FAYN Telecommunications s.r.o.

Stanovisko Asociace českých virtuálních operátorů k podmínkám aukce

04.05.2020 - 22:55 Pavel Humpolík

S ohledem na to, že zastupuji menší virtuální operátory MVNO, mi nepřísluší podávat konkrétní připomínky k jednotlivým bodům. Členové naší Asociace totiž patří téměř výhradně k zástupcům takzvané Light MVNO. Těmto operátorům je tedy věnováno jen několik vět, aby se na ně jaksi "nezapomnělo" a s největší pravděpodobností se žádný z našich členů do aukce nepřihlásí.
Mám však zásadní připomínku, která se týká snahy ČTÚ o "Podporu prohloubení hospodářské soutěže na trhu elektronických komunikací" prostřednictvím této aukce, protože toto jediné by se nás týkat mohlo...
Mohlo by se zdát, že se ČTÚ snaží o zlepšení naprosto nefungujícího velkoobchodního trhu a zařadil proto do podmínek aukce pravidla "Národního roamingu" nebo "Závazku velkoobchodní nabídky", ale naše zkušenosti z minulých let napovídají spíše tomu, že se takto ČTÚ pouze snaží vyhovět tlaku veřejnosti, různých asociací a v poslední době dokonce tlaku ze strany ministerstva nebo vlády.
Na základě mnoha jednání s úřadem a na základě jednoho s posledních sporů malého virtuálního operátora s dominantním poskytovatelem, jsem nabyl dojmu, že ČTÚ současný stav vlastně vyhovuje a nemá potřebu nic měnit.
Již více než 7 let má ČTÚ k dispozici veškeré informace o podmínkách komerčně vyjednaných smluv, podali jsme mnoho podnětů, výpočtů a analýz, ze kterých jasně vyplývá, že dochází k zakázanému stlačování marží. A do dnešního dne se nic nezměnilo...
A já se ptám:
Jaký má smysl ustanovení o povinnosti národního roamingu nebo o povinnosti velkoobchodní nabídky, když stejně není ČTÚ schopen tuto povinnost vymáhat ? Současní virtuální operátoři nakupují například datové služby za několikanásobně vyšší cenu než běžný konečný spotřebitel a ČTÚ s tím nebyl ochoten nic udělat po dobu celých 7 let !...Pokud se tedy najde nějaký nový operátor, který bude investovat obrovské částky do infrastruktury, nemůže se v žádném případě spolehnout na to, že závazky dané podmínkami aukce budou dodrženy. Dominantní operátoři si vždy najdou nějaký způsob, jak dané podmínky obejít. Dokázali to již v předchozích aukcích, kde podobné podmínky na "zlepšení konkurence" už byly.
Všechny kroky, které zatím ČTÚ učinil k posunu ke spravedlivým a transparentním podmínkám jaké například fungují na trhu s elektřinou nebo plynem, vždy činil až na základě tlaku z vnějšku. Tedy až ve chvíli, kdy se o drahé ceny pro zákazníky začínají zajímat média...a díky tlaku veřejnosti se začne objevovat tlak i z ministerstva, případně přímo pana premiéra.
Vzhledem k tomu, že není ze strany ČTÚ zájem, není samozřejmě ani žádná koncepce. Místo toho se v rámci jednotlivé aukce a to velmi velmi omezené části spektra snaží úředníci "nacpat" do již předem připravených bodů několik ustanovení, které mají pomoci vylepšit konkurenční prostředí...
Podle mého názoru je však myšlenka, že by tato aukce mohla přivést nového operátora, který by mohl nějak konkurovat současným dominantním operátorům, naprosto mylná. Protože na takto omezené části spektra prostě NELZE vybudovat konkurenceschopného operátora, který by nebyl závislý na velké trojce dominantních operátorů. Představa, že například do roku 2030 zde bude fungovat čtvrtý operátor pouze na frekvenci 700MHz je pouze výplodem bujné fantazie. I když se trh telekomunikací žene mílovými kroky kupředu...velká část populace se na tomto trhu chová konzervativně a bude to tak i v dalších letech.
Nedokážu přesně odhadnout, jak velkou část svých služeb bude tedy muset i po roce 2030 využívat prostřednictvím velkoobchodní nabídky nový operátor. Je možné, že to bude jen 30% služeb, možná 50%...ale co nyní vím jistě, je toto: Pokud bude ČTÚ pracovat stejně "rychle a efektivně" jako doposud, nikdy se žádný nový operátor nepřihlásí...a pokud ano, do několika let ho odkoupí některý z velké trojky jako výhodnou investici.
Závěrem už snad jen poslední názor, který se snažím prosadit již dlouho:
Opravdovou zdravou a spravedlivou konkurenci na telekomunikační trh nepřinese 4. operátor, ale větší množství menších alternativních operátorů, kteří budou mít stejné nákupní podmínky jako mají všechny ostatní firmy v ČR. (V tuto chvíli nakupujeme za ceny až 5x vyšší...a všichni to ví !)

Top