VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 a v souladu s § 131 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh nového opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, a to za účelem uložení dočasných opatření, která jsou nezbytná k nápravě identifikovaných selhání trhu.

Důvodem pro zpracování této nové analýzy se záměrem vydat předmětné opatření je skutečnost, že na tomto trhu je v zájmu ochrany hospodářské soutěže a v zájmu ochrany koncových uživatelů nutné naléhavě zavést dočasná opatření zabraňující dalšímu zhoršování hospodářské soutěže, zejména pak zabraňující vytlačování některých soutěžitelů z maloobchodního trhu prostřednictvím stanovení nepřiměřených smluvních podmínek na tomto velkoobchodním trhu na úkor koncových uživatelů na maloobchodním trhu.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/xx.2022-x lze uplatnit do 18. 3. 2022.

Ke zkrácení standardní lhůty pro konzultaci ČTÚ přistoupil v souladu se zněním § 130 odst. 6 Zákona, neboť s ohledem na identifikovaný stav trhu existuje naléhavá potřeba uložit dočasná opatření v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany uživatelů a jedná se tak o mimořádné okolnosti kdy hrozí nebezpečí z prodlení včasného uplatnění dočasného nápravného opatření ze strany ČTÚ. Naopak zachování běžné lhůty v délce 30 dní by vedlo k ohrožení zvažovaného dočasného opatření, které by nebylo možné ve lhůtách požadovaných právním řádem uvést v účinnost předtím, než by se realizovalo riziko ukončení velkoobchodních smluv, jak je identifikované v rámci analýzy.

Zároveň ČTÚ konstatuje, že adresáti navrhovaných dočasných nápravných opatření budou mít prostor se k návrhům vyjádřit v rámci správních řízení, která by v případě přijetí navrhovaných nápravných opatření následovala po vydání analýzy ve formě opatření obecné povahy.  

ČTÚ konstatuje, že zkrácením lhůty k podání připomínek nejsou nepřiměřeným způsobem zkrácena práva dotčených subjektů, a to zejména s ohledem na skutečnost, že provedená analýza relevantního trhu navazuje na analýzu stejného trhu, kterou ČTÚ prováděl a konzultoval v posledních měsících nejen na úrovni národní, ale i evropské, které se účastnila celá řada dotčených osob. V předkládané analýze s návrhem dočasných opatření se přednostně mění navrhovaná dočasná opatření.

Původní lhůta pro veřejnou konzultaci stanovená do 8. 3. 2022 byla ze strany ČTÚ prodloužena do 18. 3. 2022, a to s ohledem na skutečnost, že některé z dotčených osob musely podle informací dostupných ČTÚ v posledních několika dnech alokovat významnou část svých zaměstnanců přednostně na implementaci iniciativ na podporu ukrajinských občanů po invazi vojsk Ruské federace na Ukrajinu. ČTÚ proto prodloužil lhůtu pro uplatnění připomínek o dalších 8 pracovních dní, aby i tyto dotčené subjekty měly dostatečný časový prostor uplatnit ke konzultovanému návrhu své případné připomínky.

čj. ČTÚ-9 996/2022-611
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Stanovisko ÚOHS k návrhu opatření obecné povahy.

Soubory ke stažení
MPO ČR(759.22 KB)
Stanovisko ÚOHS(518.56 KB)

Stanoviska a názory

5 dní na veřejnou konzultace

04.03.2022 - 15:10 Štěpán Beneš

Dát trhu 5 dní na uplatnění připomínek je ukázka naprosté úřednické arogance, disrespektu k názoru trhu i odborné veřejnosti. Pokud navíc vezmu v potaz, že kousek vedle nás zuří válka a prioritní starosti má dnes člověk někde jinde, než jestli zaplatí za tyto mobilní služby o pár korun míň.

Uvitání regulace

07.03.2022 - 11:23 Libor Kotouček

Dobrý den, tímto chceme oznámit, že velice vítáme a podporujeme regulaci monopolních mobilních operátorů, kteří svým monopolním přístupem, kdy jako jediní v republice mohou do datového balíčku zahrnout i mobilní volání za svoji prakticky jakoukoli cenu, za kterou to však jako přeprodejce nejsme schopni ani nakoupit, natož prodat.

velkoobchodní trh - přístupu k mobilním službám

07.03.2022 - 11:24 Marek Toman

Dobrý den,

jako operátor střední velikosti, nemůžeme nabízet kompletní služby vzhledem ke skutečnosti nesmyslných velkoobchodních podmínek.

Myto podmínky mají především oporu v monopolu mobilního trhu v ČR.

Za Pe3ny net s.r.o.
Marek Toman

Vyjádření k regulaci

07.03.2022 - 11:33 Josef Smola

Vítáme snahu regulátora zasáhnout na trhu mobilních telekomunikačních služeb. V současné době velkoobchodní nabídka buď chybí, nebo je nastavena vysoko nad maloobchodní nabídkou mobilních operátorů, kteří působí na našem trhu. Za takových podmínek není možno poskytovat koncovým zákazníkům komplexní službu s tolik potřebnou konkurencí, která by vedla ke snížení cen a zlepšení nabídky.

Za Četes a.s. Josef Smola

Názor na regulaci

07.03.2022 - 11:49 Vladimír Burian

Konečně se začalo něco dít, mobilní operátoři konečně dojdou spravedlnosti a narovná se trh.

Vyjádření k regulaci

07.03.2022 - 14:05 Za VašeSíť.cz jan Bárta

Současné velkoobchodní podmínky mobilních operátorů jsou bohužel nastaveny tak aby nebylo možno koncovému zákazníkovi za těchto podmíněk poskytnout lepší nebo alespoň stejnou cenu. Vítám přistoupení k regulačním opatřením.

Vyjádření k regulaci

07.03.2022 - 14:54 Aleš Sobieský

Dobrý den,
současné pravidla nenutí mobilní operátory k tomu, aby svou velkoobchodní nabídku dali takovou, abychom my, operátoři střední velikosti, mohli zákazníkovi nabídnout konkurenceschopnou nabídku.
Proto vítáme snahu ČTU zasáhnout a regulovat mobilní operátory.
Aleš Sobieský
BartNET Zlín

Nemožnost prodávat mobilní data

07.03.2022 - 23:55 Roman Beneš

Není skoro možné prodávat mobilní data když je zákazník nakoupí levněji u velké TROJKY než jsme je schopni nakoupit.

Souhlas se závěry analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

08.03.2022 - 13:17 Český bezdrát Mobile s.r.o.

Za naší společnost souhlasíme s nutností přijetí regulace na tomto trhu i se všemi důvody uvedenými v analýze. Kromě navrhovaných regulovaných balíčku RB1 (100 min./50SMS a 2GB dat) a RB2 (200 min./50 SMS a 10GB dat) navrhujeme ještě jeden menší a jeden větší balíček.

Konkrétně menší RB0 zahrnující 50 min / 25 SMS a 1GB dat a větší RB3 zahrnující 300 min. / 100 SMS a 50 GB dat.

Rovněž podporujeme návrh společnosti IPEX TELCO aby virtuální mobilní operátor mohl nakupovat (i dokupovat) za konkurence schopné ceny po jednotkách miniuty, (1+1s), data ( po 1 kB) i SMS ( po jedné SMS) a tak si sám mohl sestavovat vlastní balíčky pro své zákazníky.

Top