VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síl

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 52 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Důvodem je zařazení nového trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích na seznam relevantních trhů v České republice na základě splnění testu tří kritérií. Provedený test je součástí odůvodnění změny opatření obecné povahy.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu OOP lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 122 185/2011-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace:

  • vypořádání připomínek zde
  • stanovisko ÚOHS zde

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

MobilKom, a. s., doručeno 22. 12. 2011

GTS Czech s. r. o., doručeno 23. 12. 2011

ICT UNIE o. s., doručeno 23. 12. 2011

T-Mobile Czech Republic a. s., doručeno 23. 12. 2011 – nezveřejněno,
považováno za důvěrné informace

Severinová Ilona, doručeno 28. 12. 2011

Žemla Vladimír, doručeno 28. 12. 2011

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR (APKT),
doručeno 29. 12. 2011

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 30. 12. 2011

Vodafone Czech Republic a. s., doručeno 30. 12. 2011 – nezveřejněno,
považováno za důvěrné informace

Top