VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Postupu Českého telekomunikačního úřadu při cenovém vyhodnocování maloobchodních nabídek vertikálně integrovaného operátora

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) se, s ohledem na naplňování zásady transparentnosti stanovené v § 6 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a s cílem zvýšit předvídatelnost svého jednání, rozhodl vypracovat a do veřejné konzultace předložit návrh dokumentu Postup Českého telekomunikačního úřadu při cenovém vyhodnocování maloobchodních nabídek vertikálně integrovaného operátora. Cílem dokumentu je seznámit dotčené subjekty s obecnými principy, na jejichž základě bude Úřad posuzovat jednotlivé nabídky vertikálně integrovaného operátora s postavením SMP s ohledem na povinnosti, které mu byly uloženy na některém z vymezených relevantních trhů, případně na povinnosti vyplývající ze zákona. Naopak cílem dokumentu není prezentovat podrobnou metodiku pro vyhodnocování jednotlivých typů nabízených maloobchodních služeb, včetně například výčtu posuzovaných nákladových druhů, které budou vyhodnocovány „ad-hoc“.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu.

čj. ČTÚ-43 738/2011-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), doručeno 13. 6. 2011

GTS Czech s.r.o., doručeno 13. 6. 2011

VOLNÝ, a.s., doručeno 13. 6. 2011

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 13. 6. 2011

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 13. 6. 2011

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 14. 6. 2011

Top