VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje konzultaci návrhu podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz („Výběrové řízení“).

Veřejnou konzultaci Úřad zahajuje v souladu s § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a podle § 21 odst. 1 zákona.

Zahájení veřejné konzultace navazuje na dosavadní postup Úřadu při přípravě podmínek Výběrového řízení. Úřad již v červnu 2018 zveřejnil Návrh základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz a v lednu 2019 jeho aktualizovanou verzi, se zahrnutím návrhu principů výběrového řízení na udělení práv k rádiovým kmitočtům v pásmu 3400-3600 MHz. Úřad rovněž v srpnu 2018, resp. v březnu 2019 zveřejnil rámcové pozice k připomínkám obdrženým k uvedeným dokumentům.

V zájmu maximální transparentnosti celého procesu přípravy podmínek výběrového řízení je k připomínkám předložen ucelený návrh textu Vyhlášení Výběrového řízení, a to včetně jeho příloh.

Předmětem veřejné konzultace je pouze návrh textu Vyhlášení Výběrového řízení v české jazykové verzi a dotčené subjekty mohou své připomínky předkládat pouze ve vztahu k této jazykové verzi. Anglická jazyková verze textu Vyhlášení Výběrového řízení je přiložena pouze pro informaci a není součástí dokumentace Vyhlášení Výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění, tedy do 26. července 2019.

Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci této veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení Úřad nemá možnost podmínky Výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

S ohledem na rozsah dokumentace Vyhlášení Výběrového řízení a pro zefektivnění veřejné konzultace Úřad současně žádá všechny připomínkující subjekty, aby při respektování Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě, využívaly pro podávání konkrétních připomínek níže uvedenou vzorovou tabulku připravenou Úřadem specificky pro tuto veřejnou konzultaci.

Úřad také upozorňuje, že podle článku 6 odst. 7 Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě musí být zaslané připomínky formulovány konkrétně a musejí být srozumitelně odůvodněny. Musí být také jednoznačně určeno, jaké části návrhu opatření se připomínka týká. Připomínka požadující doplnění nového textu nebo nahrazení určitého textu jiným textem, musí obsahovat návrh nové formulace textu. Nová formulace musí vystihovat především podstatu navrhované změny, nemusí však být legislativně přesná.

Čj. ČTÚ-27 062/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

 • E.ON Distribuce, a.s., doručeno dne 18. 7. 2019
 • Ministerstvo vnitra České republiky, doručeno dne 25. 7. 2019
 • České Radiokomunikace a.s., doručeno dne 25. 7. 2019
 • Český radioklub, z.s., doručeno dne 25. 7. 2019
 • Dense Air Czech s.r.o., doručeno dne 25. 7. 2019
 • Český telekomunikační klastr z.s., doručeno dne 25. 7. 2019
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, doručeno dne 26. 7. 2019
 • Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s., doručeno dne 26. 7. 2019
 • Nordic Telecom 5G a.s., doručeno dne 26. 7. 2019
 • Jana Rydlo Kratochvílová - RYDLO KRATOCHVÍLOVÁ, advokátní kancelář, doručeno dne 26. 7. 2019
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s., doručeno dne 26. 7. 2019
 • O2 Czech Republic a.s., doručeno dne 26. 7. 2019
 • SAZKA a.s., doručeno dne 26. 7. 2019
 • T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno dne 26. 7. 2019
 • Vodafone Czech Republic a.s., doručeno dne 26. 7. 2019
 • MVNO Europe, doručeno dne 26. 7. 2019 (česká verze doručena dne 7. 8. 2019)

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek.


Uřad pro ochranu hospodářské soutěže

Soubory ke stažení
Annex 1 (EN)(257.7 KB)
Annex 2A (EN)(356 KB)
Annex 2B (EN)(327.22 KB)
Annex 3 (EN)(405.6 KB)
Annex 4 (EN)(563.27 KB)
Annex 5 (EN)(244.5 KB)
Annex 6 (EN)(204.51 KB)
Top