VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou / zrušení povinností na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních s

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ návrhy rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou, příp. o zrušení povinností níže uvedených společností podnikem s významnou tržní silou (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. prosince 2013 v částce 20/2013 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/3/12.2013-8.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 7 pracovních dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta pro veřejnou konzultaci byla v souladu s § 130 odst. 6 Zákona zkrácena z důvodu potřeby rychlého zajištění symetrie regulace na relevantním trhu č. 3 a existence disproporce mezi relevantními trhy č. 3 a č. 7 v použité metodice pro stanovení regulovaných cen, kdy na relevantním trhu č. 7 je při stanovení regulovaných cen použita metodika „pure“ LRIC v souladu s Doporučením Komise č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU (dále jen „Doporučení“), zatímco na relevantním trhu č. 3 bude tato metodika uplatněna až u nynější nově ukládané cenové regulace. Snahou správního orgánu je uložit cenovou regulaci v souladu s Doporučením co nejdříve, a tím popsanou disproporci odstranit. S regulací cen úzce souvisí uložení dalších povinností, zejména pak povinnosti umožnit přístup k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům. Uložení těchto povinností je obsaženo v rozhodnutích předkládaných k veřejné konzultaci. Správní orgán rozhodl s ohledem na výše uvedené o zkrácení lhůty pro veřejnou konzultaci k návrhům rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou a k návrhům rozhodnutí o zrušení povinností ve stejném rozsahu jako u lhůty pro veřejnou konzultaci k souvisejícím rozhodnutím o ceně.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí jednotlivá správní řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí:

čj. ČTÚ-5 912/2014-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 17. 2. 2014

Top